Thăm dò ý kiến
Theo bạn tinh thần thái độ phục vụ của bộ phận Tiếp nhận quản lý hồ sơ của BHXH Kiên Giang thế nào?
Liên kết website
Hồ sơ thủ tục BHXH - BHYT Kiên Giang
Chọn thủ tục hồ sơ:

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CST-01

(<=40 ngày làm việc )

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

- Danh sách người lao động làm mất, hỏng sổ BHXH;

- Biên bản xác định nguyên nhân làm mất, hỏng sổ BHXH;

- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

Tỉnh, huyện

QT-CST-02

(<=40 ngày làm việc )

Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng

- Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu số D01-TS);

- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

Tỉnh, huyện

QT-CST-03

(<= 15 ngày làm việc)

Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01/11/1987 đến trước ngày 01/01/1995

1. Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK2-TS);

2. Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: Quyết định nâng bậc lương, Quyết định điều động...

Tỉnh, huyện

QT-CST-04

(<= 5 ngày làm việc)

Xác nhận thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số D02-TS);

2. Sổ BHXH;

3. Bản sao Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn;

4. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

Tỉnh

QT-CST-05

(<=25 ngày làm việc)

Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc

- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK2- TS);

- Sổ BHXH;

- Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh...) để đối chiếu trả lại cho người tham gia sau khi đối chiếu;

- Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

Tỉnh, huyện

QT-CST-06

(<=25 ngày làm việc)

Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ bhxh cho người tham gia bhxh tự nguyện

- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK2- TS);

- Sổ BHXH;

- Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…) để đối chiếu trả lại cho người tham gia sau khi đối chiếu.

Tỉnh, huyện

QT-CST-07

(<=25 ngày làm việc)

Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH

- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK2- TS);

- Sổ BHXH;

- Bản sao Quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

Tỉnh, huyện

QT-CST-08

(<=3 ngày làm việc)

Cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT bị mất

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ (Mẫu số D01-TS)

Tỉnh

QT-CST-09

(<=4 ngày làm việc)

Đổi thẻ BHYT do thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK2- TS);

- Thẻ BHYT cũ (hỏng, sai thông tin);

- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

Tỉnh

QT-CST-10

<=15 ngày làm việc

Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS);

-  Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có)...;

-  Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động.

Tỉnh, huyện

QT-CST-11

(<=15 ngày làm việc)

Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người đi học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS);

- Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc…;

- Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ....

Tỉnh, huyện

QT-CST-12

(<= 15 ngày làm việc)

Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người đi làm chuyên gia theo hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1- TS);

- Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có)....;

- Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp;

-  Bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia…

Tỉnh, huyện

QT-CST-13

(<=15 ngày làm việc)

Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hiệp định của chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người ngoài trả lương quy định tại quyết định 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc ....

- Bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” của Cục Hợp tác Quốc tế người

Tỉnh, huyện

QT-CST-14

(<=03 ngày làm việc)

Cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT bị mất

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ (Mẫu số D01-TS)

Huyện

QT-CST-15

(<=04 ngày làm việc)

Đổi thẻ BHYT do thông tin trên thẻ BHYT không đúng do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT (Mẫu số D01-TS);

- Thẻ BHYT cũ (hỏng, sai thông tin);

- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

Huyện

 

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-THU-01

(Thẻ <=07 ngày làm việc, sổ <= 14 ngày làm việc)

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

1. Đơn vị:

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

- Thang bảng lương được duyệt.

- Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Đối với đơn vị đăng ký đóng hàng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01b-TS), kèm theo:

+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS),

- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Tỉnh

QT-THU-02

(Thẻ <=07 ngày làm việc, sổ <= 14 ngày làm việc)

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

1. Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

2. Người lao động:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS),

+ Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Tỉnh

QT-THU-03

(05 ngày làm việc)

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

1. Đơn vị:

01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

2. Người lao động:

a) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

b) Sổ BHXH.

c) Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Tỉnh

QT-THU-04

(05 ngày làm việc)

Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập

a) Đơn vị:

- Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập.

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

b) Người lao động: Sổ BHXH.

Tỉnh

QT-THU-05

(05 ngày làm việc)

Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

a) Đơn vị

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

b) Người lao động

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Tỉnh

QT-THU-06

(05 ngày làm việc)

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

- Người lao động: Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.

Tỉnh

QT-THU-07

(<= 04 ngày làm việc)

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sổ BHXH, thẻ BHYT

Tỉnh

QT-THU-08 (T/H  vi phạm QĐ của PL về đóng BHXH, BHYT<=30 ngày,

- T/H còn lại:<= 05 ngày làm việc )

Truy thu BHXH, BHYT và BHTN

Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.

Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Tỉnh, huyện

QT-THU-09

( 27 ngày làm việc)

Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người sử dụng lao động

a) Đơn vị:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

b) Người lao động:

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Tỉnh

QT-THU-10

(03 ngày làm việc)

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

a) Đối với trường hợp đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH:

- Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Người lao động: sổ BHXH.

b) Đối với trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú:

- Sổ BHXH của người lao động

- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS).

Tỉnh

QT-THU-11

(05 ngày làm việc thẻ; 15 ngày làm việc sổ BHXH)

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với  người lao động có thời hạn ở nước ngoài

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động

Tỉnh

QT-THU-12

(07 ngày làm việc)

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

- 01 bản danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…): Kèm theo giấy tờ chứng minh.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể: Bản sao Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

Tỉnh

QT-THU-13

(07 ngày làm việc)

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

01 bản danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu D03-TS); thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người giảm.

Tỉnh

QT-THU-14

Thẻ 07 ngày, sổ BHXH 14 ngày

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

1. Đơn vị:

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

- Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

-  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:

+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

2. Người lao động:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS),

- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Huyện

QT-THU-15

Thẻ 07 ngày, sổ BHXH 14 ngày

Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và BHTN

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Huyện

QT-THU-16

05 ngày

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

1. Đơn vị:

a) Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

2. Người lao động

a) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc, hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết hạn.

b)  Sổ BHXH.

c) Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Huyện

QT-THU-17

05 ngày

Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập

a) Đơn vị:

- Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập.

- Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

b) Người lao động: Sổ BHXH.

Huyện

QT-THU-18

05 ngày

Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

a) Đơn vị

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

b) Người lao động

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Huyện

QT-THU-19

04 ngày

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

a) Đối với trường hợp người lao động thay đổi một trong các yếu tố: Tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:

- Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

- Người lao động (trường hợp điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian trước): Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.

b) Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì đơn vị lập 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

Huyện

QT-THU-20

04 ngày

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

- Một(01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Sổ BHXH, thẻ BHYT

Huyện

QT-THU-21

(TH  vi phạm = 25 ngày,

còn lại = 05 ngày)

Truy thu BHXH, BHYT và BHTN

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- Một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.

- Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

b) Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Tỉnh, huyện

QT-THU-22

05 ngày

Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

a) Đối với trường hợp đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH:

- Đơn vị: 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Người lao động: Sổ BHXH.

b) Đối với trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú:

- Sổ BHXH của người lao động

- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS).

Huyện

QT-THU-23

14 ngày

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với  người lao động có thời hạn ở nước ngoài

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động

Huyện

QT-THU-24

06 ngày

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

a) Trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó.

b) Trường hợp hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện: Đơn đề nghị của người tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết (Mẫu D01-TS) và sổ BHXH.

Huyện

QT-THU-25

04 ngày

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng

- Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (Mẫu D01-TS).

- Sổ BHXH.

Huyện

QT-THU-26

06 ngày

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

- 02 bản danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...): Kèm theo giấy tờ chứng minh.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể: Bản sao Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

Huyện

QT-THU-27

06 ngày

Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc

- 02 bản danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)

- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người giảm

Huyện

QT-THU-28

06 ngày

Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng tự nguyện tham gia BHYT

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Bản sao giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (thương binh...).

- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT.

Huyện

QT-THU-29

06 ngày

Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ cận nghèo

- 02 bản danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

- Danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ mức đóng BHYT do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Huyện

QT-THU-30

10 ngày

Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

a) Đối với trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng nộp Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS).

b) Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng toàn bộ hoặc đã đóng trùng, thừa:

- Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS).

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

Tỉnh, huyện

 

 

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CHI-01

3 ngày Lviệc

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến

Tỉnh

QT-CHI-02

Truy lĩnh lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp

- Quyết định hưởng tiếp (Đối với người hưởng bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù)

Huyện

QT-CHI-03

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả

 

Huyện

QT-CHI-04

Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp 1 lần có thời gian chưa đến nhận

- Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH (Mẫu số 19-CBH) (bỏ xác nhận xã phường, thêm phần cam kết không vi phạm quy định tại Điều 64 Luật BHXH số 58/2014/QH13)

Huyện

QT-CHI-05

Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện

- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH) (bỏ xác nhận của đại lý chi trả và csc tiêu thức khác)

- Nộp 01 bản sao đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới.

Huyện

QT-CHI-06

Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh

- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH)  (bỏ xác nhận của đại lý chi trả và csc tiêu thức khác)

- Nộp 01 bản sao đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú.

Huyện

QT-CHI-07

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh

 

Huyện

QT-CHI-08

Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học

-

Huyện

QT-CHI-09

Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

- Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 3-CBH);

- Trường hợp người giám hộ không phải là đương nhiên thì phải kèm theo Giấy được giám hộ theo quy định của Luật Dân sự.

Huyện

QT-CHI-10

Nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng

- Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 18-CBH);

- Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh của người lĩnh thay.

Huyện

QT-CHI-11

Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài ủy quyền cho người khác lĩnh thay

- Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 18-CBH);

- Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh của người lĩnh thay.

Huyện

QT-CHI-12

Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại

- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH);

- Chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thẻ ATM.

Huyện

QT-CHI-13

Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm

 

Huyện

QT-CHI-14

Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác

- Xuất trình giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân, thẻ ATM.

Huyện

QT-CHI-15

Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện

- Chứng minh nhân dân;

- Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 18-CBH).

Huyện

QT-CHI-16

Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử của người  hưởng.

Huyện

QT-CHI-17

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu số 16-CBH);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử của người  hưởng.

Huyện

 

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CSYT-03

40 ngày

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

 

- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ (nếu thẻ BHYT chưa có ảnh);

- Giấy ra viện đối với bệnh nhân điều trị nội trú; bản sao đơn thuốc hoặc sổ y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định;

- Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính;

- Phiếu chỉ định đối với trường hợp có sử dụng dịch vụ cận lâm sàng đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú.    

Tỉnh, huyện

QT-CSYT-09

40 ngày

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT (trong huyện)


- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ (nếu thẻ BHYT chưa có ảnh);

- Giấy ra viện đối với bệnh nhân điều trị nội trú; bản sao đơn thuốc hoặc sổ y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định;

- Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính;

- Phiếu chỉ định đối với trường hợp có sử dụng dịch vụ cận lâm sàng đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Huyện

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CSXH-01

10 ngày

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước

 

- Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp:

+ Ốm đau thông thường:

* Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện;

* Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

+ Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:

* Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh.

* Trong thời gian không điều trị nội trú là một trong các giấy tờ: Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn hoặc Bệnh án của bệnh viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị.

+ Nghỉ việc để chăm sóc con ốm:

* Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện;

* Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh hoặc Sổ khám chữa bệnh của con thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.

Trường hợp NLĐ có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.

Trường hợp NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một NSDLĐ) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB) của NSDLĐ nơi NLĐ trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Tỉnh

QT-CSXH-02

10 ngày

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài

 

- Bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp.

- Đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một NSDLĐ) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB) của NSDLĐ nơi NLĐ trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Tỉnh

QT-CSXH-03

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai

 

- Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) hoặc Giấy khám thai hoặc Sổ khám thai.

- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do NSDLĐ lập (Mẫu số C70a-HD);

Tỉnh

QT-CSXH-04

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con

 

- Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con.

- Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe  (Mẫu số C70a-HD).

Tỉnh

QT-CSXH-05

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi

 

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền.

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Tỉnh

QT-CSXH-06

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết

 

- Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con và Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ;

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Tỉnh

QT-CSXH-07

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

 

- Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp:

+ Đối với trường hợp cả cha và mẹ hoặc chỉ có người cha tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ:

* Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con;

* Giấy chứng tử của người mẹ;

- Đối với trường hợp chỉ người mẹ tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ:

* Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con;

* Giấy chứng tử của người mẹ;

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Tỉnh

QT-CSXH-08

10 ngày

 

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do NSDLĐ lập (C70a-HD).

Tỉnh

QT-CSXH-09

15 ngày

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

 

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ (Mẫu 05A-HSB) của NSDLĐ (01 bản);

- Biên bản điều tra TNLĐ (02 bản)

- Giấy ra viện (01 bản) sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu (01 bản) đối với trường hợp điều trị ngoại trú;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản);

- Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (01 bản) hoặc Biên bản tai nạn giao thông (01 bản) của cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự quân đội;

- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ (01 bản). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (01 bản) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-10

15 ngày

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

 

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của NSDLĐ (Mẫu sô 05A-HSB);

- Biên bản điều tra TNLĐ;

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa;

- Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự quân đội;

- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-11

13 ngày

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát

 

- Giấy ra viện (01 bản) sau khi đã điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú; Giấy tờ khám, điều trị thương tật tái phát (01 bản) đối với trường hợp không điều trị nội trú;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật tái phát của Hội đồng giám định y khoa (01 bản);

- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ (01 bản). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (01 bản) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-12

15 ngày

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu

 

- Sổ BHXH (01 bản);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN (Mẫu 05A-HSB) của NSDLĐ (01 bản);

- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (01 bản); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi NLĐ có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với NLĐ bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (01 bản) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Giấy ra viện (01 bản) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị BNN ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám BNN (01 bản) hoặc phiếu hội chẩn BNN (01 bản). Đối với NLĐ bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (01 bản) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (01 bản);

- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do BNN (01bản).

Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (01 bản) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-13

15 ngày

Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu

 

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN (Mẫu số 05A-HSB) của NSDLĐ;

- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị BNN ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám BNN hoặc phiếu hội chẩn BNN. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa;

- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do BNN. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-14

12 ngày

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

 

- Giấy ra viện (01 bản) sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (01 bản);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh tật tái phát (01 bản) của Hội đồng giám định y khoa;

- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do BNN (01 bản). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-15

15 ngày

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

 

- Đối với trường hợp bị TNLĐ:

+ Sổ BHXH (01 bản);

+ Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ (Mẫu số 05A-HSB) của NSDLĐ (01 bản);

+ Biên bản điều tra TNLĐ (01 bản);

+ Giấy ra viện (01 bản) sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

+ Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm các giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (01 bản).

+ Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản);

+ Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ (01 bản). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (01 bản) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

- Đối với trường hợp bị BNN:

+ Sổ BHXH (01 bản);

+ Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN (Mẫu số 05A-HSB) của NSDLĐ (01 bản);

+ Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (01 bản); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi NLĐ có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với NLĐ bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (01 bản) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc Giấy khám BNN đối với trường hợp không điều trị nội trú hoặc Phiếu hội chẩn BNN sau khi điều trị BNN ổn định (01 bản). Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (01 bản);

 + Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản);

+ Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do BNN (01 bản). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (01 bản) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-16

15 ngày

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc

 

- Sổ BHXH (01 bản);

- Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do NSDLĐ lập (02 bản) kèm theo Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của NLĐ đối với người đang đóng BHXH bắt buộc (01 bản);

- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản);

- Đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì có thêm Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (01 bản).  

- Trường hợp nộp hồ sơ chậm sau thời điểm hưởng lương hưu thì có thêm văn bản giải trình của NSDLĐ (01 bản). Đối với người nghỉ hưu chấp hành án phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định của Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho cư trú tại Việt Nam kèm theo giấy tờ chứng minh thời điểm nhập cảnh (các giấy tờ này gồm 01 bản).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-17

15 ngày

Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc

 

- Sổ BHXH (01 bản);

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB, 01 bản);

- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản)

- Trường hợp nộp hồ sơ chậm do phải chấp hành  hình phạt tù thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (01 bản).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-18

10 ngày

Giải quyết hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp

 

- Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đối với NLĐ nghỉ việc, chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ (01 bản); trường hợp mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì phải có đơn giải trình.

 - Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB, 01 bản).

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động (01 bản) trong trường hợp Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả cho người lao động.  

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-19

10 ngày

Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (chưa phân cấp cho BHXH huyện)

 

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB);

- Giấy tờ có thêm trong các trường hợp:

+ Quyết định nghỉ việc hoặc quyết định thôi việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn đối với người tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu;

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

+ Bản dịch tiếng Việt được công chứng của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-20

10 ngày

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

 

- Sổ BHXH (01 bản);

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết (01 bản);

- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB, 01 bản);

- Đối với trường hợp chết do TNLĐ thì có thêm Biên bản điều tra TNLĐ (02 bản). Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (01bản); hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (01 bản);

- Đối với trường hợp chết do BNN thì có thêm: Bệnh án điều trị BNN (01 bản);

- Trong một số trường hợp cần bổ sung thêm các giấy tờ:

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (02 bản).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-21

10 ngày

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết

 

- Sổ BHXH (01 bản);

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết (01 bản);

- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB, 01 bản);

- Trong một số trường hợp cần bổ sung thêm các giấy tờ:

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (01 bản).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-22

8 ngày

Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết

 

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết (01 bản);

- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB, 01 bản);

- Trong một số trường hợp cần bổ sung thêm các giấy tờ:

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (01 bản).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-23

10 ngày

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

 

- Sổ BHXH;

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;

- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB);

- Đối với trường hợp chết do TNLĐ thì có thêm Biên bản điều tra TNLĐ. Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông; hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội.

- Đối với trường hợp chết do BNN thì có thêm: Bệnh án điều trị BNN.

- Đối với trường hợp giám định khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (nếu thân nhân người lao động trực tiếp nhận từ Hội đồng giám định y khoa).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-24

10 ngày

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết

 

- Sổ BHXH;

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;

- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB);

- Đối với trường hợp giám định khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (nếu thân nhân người lao động trực tiếp nhận từ Hội đồng giám định y khoa).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-25

10 ngày

Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết

 

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;

- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB);

- Đối với trường hợp giám định khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (nếu thân nhân người lao động trực tiếp nhận từ Hội đồng giám định y khoa).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-26

10 ngày

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

 

- Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH (Mẫu số 13-HSB).

- Có thêm giấy tờ đối với từng trường hợp: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định của Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho cư trú tại Việt Nam kèm theo giấy tờ chứng minh thời điểm nhập cảnh.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-27

 05 ngày

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến nơi cư trú ở tỉnh, thành phố khác

 

- Hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm: Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 16A-HSB). Trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-28

15 ngày

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước

 

- Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp:

+ Ốm đau thông thường:

* Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện;

* Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

+ Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:

* Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh.

* Trong thời gian không điều trị nội trú là một trong các giấy tờ: Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn hoặc Bệnh án của bệnh viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị.

+ Nghỉ việc để chăm sóc con ốm:

* Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện;

* Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy tờ khám chữa bệnh hoặc Sổ khám chữa bệnh của con thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.

Trường hợp NLĐ có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm

này là của các con bị ốm.

Trường hợp NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một NSDLĐ) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau của NSDLĐ nơi NLĐ trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định (Mẫu số 5B-HSB).

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-29

10 ngày

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài

 

- Bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp.

- Đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một NSDLĐ) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB) của NSDLĐ nơi NLĐ trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-30

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai

 

- Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) hoặc Giấy khám thai hoặc Sổ khám thai.

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-31

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con

 

- Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con.

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-32

15 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi

 

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền.

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-33

15 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết

 

- Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con và Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ;

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-34

10 ngày

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

 

- Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp:

+ Đối với trường hợp cả cha và mẹ hoặc chỉ có người cha tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ:

* Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con;

* Giấy chứng tử của người mẹ.

+ Đối với trường hợp chỉ người mẹ tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ:

* Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con;

* Giấy chứng tử của người mẹ;

* Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (Mẫu số 11A-HSB).

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-35

03 ngày

Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 

- Sổ BHXH của người mẹ hoặc người nhận con nuôi;

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con.

 Trường hợp lao động nữ sau khi sinh, con chết thì có thêm bản sao có chứng thực Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử của con hoặc bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ (nếu con chết chưa được cấp Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử).

Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, ngoài Sổ BHXH của người mẹ và Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con thì có thêm bản chính Sổ BHXH của người cha và bản sao có chứng thực Giấy chứng tử của người mẹ (nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH bắt buộc) hoặc có thêm bản sao có chứng thực Giấy chứng tử của người mẹ và bản chính Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu số 11A-HSB) của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (nếu chỉ có mẹ tham gia BHXH bắt buộc);

 - Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi.

Huyện

QT-CSXH-36

10 ngày

 

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

.- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

Huyện

QT-CSXH-37

10 ngày

Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (đã phân cấp cho BHXH huyện)

 

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB);

- Giấy tờ có thêm trong các trường hợp:

+ Quyết định nghỉ việc hoặc quyết định thôi việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn đối với người tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu;

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

+ Bản dịch tiếng Việt được công chứng của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.

Huyện

QT-CSXH-42

24 ngày

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

 

- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Mẫu số 01-QĐ613;

- Trường hợp hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động không có hoặc bị thiếu, tùy theo từng trường hợp cụ thể NLĐ bổ sung:

+ Quyết định của cơ quan, đơn vị cho NLĐ nghỉ việc vì mất sức lao động;

+ Phiếu cá nhân (đối với trường hợp tại mặt sau của Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác);

+ Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 8/2/1982);

+ Quyết định hoặc Thông báo thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Trường hợp có Bản trích lục hồ sơ mất sức lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được thay cho hồ sơ nêu trên;

- Đối với trường hợp sau thì có thêm:

+ Bị phạt tù không được hưởng án treo: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

+ Bị mất tích trở về: Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về.

+ Xuất cảnh trái phép: Quyết định trở về nước định cư hợp pháp.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-43

24 ngày

Giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 

- Quyết định hưởng chế độ hưu trí của đối tượng;

- Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu tại thời điểm đề nghị giải quyết thì có thêm Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 01-QĐ52;

- Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi thì có thêm:

+ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân theo Mẫu số 02-QĐ52;

+ Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.

Huyện

QT-CSXH-44

10 ngày

 

Xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tình hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg

 

Đơn đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã theo Mẫu số 01A-QĐ250 của NLĐ hoặc Mẫu số 01B-QĐ250 của thân nhân NLĐ.

Tỉnh, huyện

 

Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tổ chức Hành chính
Nguyễn Thị Mai Hiên: Chuyên viên

Phòng Tiếp nhận & QLHS
Phòng Tiếp nhận & QLHS
Nguyễn Thị Liễu: Trưởng Phòng

Phòng Kế hoạch Tài chính
Phòng Kế hoạch Tài chính
Lê Văn Công: Phó Trưởng phòng

Phòng Chế độ BHXH
Phòng Chế độ BHXH
Lê Long Hồ: Phó trưởng phòng

Phòng Giám định BHYT
Phòng Giám định BHYT
Đinh Trung Hiếu: Chuyên viên

Phòng Thu
Phòng Thu
Đàm Kiến Tiến: Phó Trưởng phòng

Phòng Cấp sổ, thẻ
Phòng Cấp sổ, thẻ
Thái Thị Cẩm Hà: Chuyên viên

Phòng Kiểm Tra
Phòng Kiểm Tra
Phạm Thị Bé Tư: Trưởng phòng

Phòng CNTT
Phòng CNTT
Nguyễn Phúc Lợi: Chuyên viên

Ban biên tập
Ban biên tập
Lâm Thuyết Minh: PTP CNTT
Movie Clip
Get the Flash Player to see this rotator.


Copyright © 2010 Bảo hiểm Xã hội Kiên Giang
Địa chỉ: 647 Nguyễn Trung Trực - Thành Phố Rạch Giá – Kiên Giang
Điện thoại: 0773 811185 - Fax: 0773 3810417